logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

MOTIVATION PUNCH - dla uczniów i rodziców

Autorski system wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i profilaktyczny

Program MOTIVATION-PUNCH jest nowoczesną formą profilaktyki zachowań ryzykownych typu liderskiego oraz motywacyjnego. Odwołuje się przede wszystkim do zasobów i potencjału uczniów oraz ich motywacji, nie stawiając dorosłego w roli moralizatora.

Logo Motivation Punch

MOTIVATION PUNCH - komponenty:

1. UNIWERSUM – program rozwoju działalności wychowawczej i edukacyjnej oraz kompletny program profilaktyki uniwersalnej z elementami profilaktyki selektywnej (spotkania jednorazowe albo cykl 15 zajęć warsztatowych) do zrealizowania na terenie szkoły podstawowej (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowej przez odpowiednio przeszkolonego nauczyciela lub eksperta;
2. LIDER – wyjazdowy program profilaktyczny o charakterze uniwersalnym z elementami profilaktyki selektywnej, możliwy do zrealizowania podczas np. wycieczki szkolnej (2-5 dni) przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli lub zewnętrznych ekspertów;
3. LIDER PLUS – wyjazdowy program profilaktyczny o charakterze selektywnym i wskazującym, możliwy do zrealizowania podczas przerw w nauce szkolnej (7-10 dni) przez odpowiednio przeszkolonych zewnętrznych ekspertów.

MOTIVATION PUNCH - kształcenie kompetencji:

1. ADEPT – zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi formami prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej, prezentacja dobrych praktyk MOTIVATION PUNCH, omówienie przepisów w tym zakresie.
Czas szkolenia: 3 godziny dydaktyczne (np. rada szkoleniowa). Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na temat nowoczesnych form prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

2. TUTOR – uprawnia nauczyciela lub wychowawcę do prowadzenia w swojej placówce programu w części UNIWERSUM i LIDER oraz stosowania metod wychowawczych i edukacyjnych MOTIVATION PUNCH. Dedykowany w szczególności dla wychowawców klas oraz pedagogów i psychologów szkolnych.
Czas szkolenia: 10-18 godzin dydaktycznych (2-3 spotkania). Absolwenci szkolenia otrzymują materiały, certyfikat z tytułem Tutora oraz bezterminowe prawo do korzystania z metod MOTIVATION PUNCH w swojej szkole lub placówce.

3. TRENER – uprawnia do prowadzenia w dowolnej placówce (jako zewnętrzny ekspert) programu w części UNIWERSUM, LIDER, LIDER PLUS.
Czas szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania). Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat z tytułem Trenera oraz bezterminowe prawo do korzystania z metod MOTIVATION PUNCH w dowolnej placówce. Kryteria dostępu: konieczne wcześniejsze ukończenie etapu TUTOR, ponadprzeciętne umiejętności psychologiczno-pedagogiczne.

Kto MOŻE prowadzić działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną w oparciu o metodę MOTIVATION PUNCH? – kryteria dostępu:
- wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w obszarze pracy z młodzieżą,
- bezwzględna autentyczność i szczerość w relacjach,
- rozbudowana inteligencja emocjonalna,
- ponadprzeciętne umiejętności komunikacyjne, facylitacyjne i moderacyjne,
- twórcze podejście do pracy z młodzieżą,
- co najmniej podstawowe przygotowanie terapeutyczne.

Kto NIE MOŻE prowadzić działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w oparciu o metodę MOTIVATION PUNCH? – kryteria dyskwalifikujące:
- nieuporządkowane własnych problemów, w tym w obszarze zachowań ryzykownych,
- popieranie legalizacji narkotyków lub zwiększenia dostępności innych destrukcyjnych środków psychoaktywnych,
- dopuszczanie możliwości lub stosowanie jakichkolwiek form przemocy lub dyskryminacji,
- brak poszanowania dla praw i wolności człowieka, praw rodziny lub praw dziecka.

MOTIVATION PUNCH - podstawy teoretyczne:

- psychologia pozytywna oraz psychologia motywacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz pokolenia Z;
- koncepcja przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim;
- pedagogika personalistyczna, antyautorytarna i emancypacyjna;
- edukacja spersonalizowana, coaching, tutoring;
- terapia integratywna, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły poznawczej, psychodynamicznej, prowokatywnej i terapii schematu;
- neurodydaktyka, w szczególności w zakresie zrozumienia funkcjonowania nastolatka w okresie adolescencji;
- koncepcja kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w relacjach społecznych.

MOTIVATION PUNCH - paradygmaty:

- nastolatek jest osobą i niezbywalnie przysługuje mu prawo do bezwarunkowego poszanowania godności, prawo do opiniowania spraw, które go dotyczą, prawo do bycia równouprawnionym podmiotem w relacjach z dorosłymi;
- nastolatek ma obowiązek przestrzegać prawa oraz szanować prawa innych osób;
- nastolatek, poza sytuacjami zagrażającymi jego optymalnemu rozwojowi, powinien ponosić konsekwencje swojego postępowania;
- wiek adolescencji to przełomowy okres rozwojowy dla nastolatka, naturalny czas usamodzielniania i osiągania przewagi samowychowania nad wychowaniem;
- nowoczesne technologie (np. komputery, smartfony, Internet, media społecznościowe) są ważną częścią środowiska życia nastolatka;
- najważniejszymi sprzymierzeńcami wewnętrznymi w rozwoju nastolatka są: indywidualna motywacja, adekwatna samoocena, poczucie zrozumienia przez dorosłych i rówieśników, prawdziwe przekonania i pozytywne schematy działania;
- najważniejszymi sprzymierzeńcami zewnętrznymi w rozwoju nastolatka są: pozytywni liderzy grupy rówieśniczej, dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi, szkoła i inne środowiska rozumiejące specyfikę wieku dojrzewania, zdrowe więzi z rodzicami;
- najpoważniejsze bariery wewnętrzne w rozwoju nastolatka: braki rozwojowe, nieprzepracowane doświadczenie krzywdzenia, fałszywe przekonania i negatywne schematy działania, nieadekwatna samoocena, poczucie niezrozumienia przez dorosłych;
- najpoważniejsze bariery zewnętrzne w rozwoju nastolatka: negatywny wpływ grupy rówieśniczej, brak prawidłowych relacji z dorosłymi, w tym nauczycielami, i dysfunkcyjne więzi z rodzicami, niedostosowany system edukacyjny, rodzice abdykujący ze swojej roli lub nadopiekuńczy lub przesadnie kontrolujący.

Podczas realizacji niektórych zajęć korzystamy z materiałów amerykańskich partnerów:

    POWRÓT
Live Chat Software