logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

MOTIVATION PUNCH - dla uczniów i rodziców

Autorski system wychowawczy, edukacyjny, informacyjny i profilaktyczny

Program MOTIVATION-PUNCH jest nowoczesną formą profilaktyki zachowań ryzykownych typu liderskiego oraz motywacyjnego. Odwołuje się przede wszystkim do zasobów i potencjału uczniów oraz ich motywacji, nie stawiając dorosłego w roli moralizatora.

Logo Motivation Punch 

MOTIVATION PUNCH - podstawy teoretyczne:

- psychologia pozytywna oraz psychologia motywacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz pokolenia Z;
- koncepcja przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim;
- pedagogika personalistyczna, antyautorytarna i emancypacyjna;
- edukacja spersonalizowana, coaching, tutoring;
- terapia integratywna, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły poznawczej, psychodynamicznej, prowokatywnej i terapii schematu;
- neurodydaktyka, w szczególności w zakresie zrozumienia funkcjonowania nastolatka w okresie adolescencji;
- koncepcja kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w relacjach społecznych.

MOTIVATION PUNCH - paradygmaty:

- nastolatek jest osobą i niezbywalnie przysługuje mu prawo do bezwarunkowego poszanowania godności, prawo do opiniowania spraw, które go dotyczą, prawo do bycia równouprawnionym podmiotem w relacjach z dorosłymi;
- nastolatek ma obowiązek przestrzegać prawa oraz szanować prawa innych osób;
- nastolatek, poza sytuacjami zagrażającymi jego optymalnemu rozwojowi, powinien ponosić konsekwencje swojego postępowania;
- wiek adolescencji to przełomowy okres rozwojowy dla nastolatka, naturalny czas usamodzielniania i osiągania przewagi samowychowania nad wychowaniem;
- nowoczesne technologie (np. komputery, smartfony, Internet, media społecznościowe) są ważną częścią środowiska życia nastolatka;
- najważniejszymi sprzymierzeńcami wewnętrznymi w rozwoju nastolatka są: indywidualna motywacja, adekwatna samoocena, poczucie zrozumienia przez dorosłych i rówieśników, prawdziwe przekonania i pozytywne schematy działania;
- najważniejszymi sprzymierzeńcami zewnętrznymi w rozwoju nastolatka są: pozytywni liderzy grupy rówieśniczej, dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi, szkoła i inne środowiska rozumiejące specyfikę wieku dojrzewania, zdrowe więzi z rodzicami;
- najpoważniejsze bariery wewnętrzne w rozwoju nastolatka: braki rozwojowe, nieprzepracowane doświadczenie krzywdzenia, fałszywe przekonania i negatywne schematy działania, nieadekwatna samoocena, poczucie niezrozumienia przez dorosłych;
- najpoważniejsze bariery zewnętrzne w rozwoju nastolatka: negatywny wpływ grupy rówieśniczej, brak prawidłowych relacji z dorosłymi, w tym nauczycielami, i dysfunkcyjne więzi z rodzicami, niedostosowany system edukacyjny, rodzice abdykujący ze swojej roli lub nadopiekuńczy lub przesadnie kontrolujący.POWRÓT