logo Fundacji Innopolis

90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 16F, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Klub Liderów Młodzieżowych

Klub Liderów Młodzieżowych

Młodzież

Zapraszamy młodzież w wieku 7-8 klasy szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz studentów do Klubu Liderów Młodzieżowych Fundacji Innopolis. Warsztaty, wolontariat, rozwijanie talentów - pomożemy Ci być jeszcze lepszym!


Zapraszamy do Klubu Liderów Młodzieżowych przy Fundacji Innopolis - Łódź, ul. Kamińskiego 21, 2. piętro, wejście jak do Uczelni Nauk Społecznych.

Kontakt w sprawach Klubu: Mateusz Starosta mateusz.starosta@innopolis.pl

Zasady działania naszego Klubu (regulamin zatwierdzony 11.01.2018):

1. Celem Klubu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju nastolatków oraz stwarzanie możliwości zaangażowania młodych ludzi w sprawy społeczne i publiczne.
2.Klub prowadzony jest przez Ośrodek Rozwoju Kapitału Społecznego Fundacji Innopolis na zasadach działalności pożytku publicznego o której mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Klub jest placówką oświatowo-wychowawczą, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi.
4. Klub może współrealizować działania innych jednostek Fundacji Innopolis oraz współpracować z podmiotami zewnętrznymi.
5. Pracą merytoryczną Klubu zarządza koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji.
6. Obsługę administracyjną oraz logistyczną Klubu zapewnia pracownik Fundacji Innopolis, wskazany przez Zarząd Fundacji.
7. Prawo opiniowania działalności Klubu mają wszyscy jego członkowie.
8. Członkostwo w Klubie ma charakter dobrowolny. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców (lub opiekunów prawnych).
9. Członkiem Klubu może być każda osoba w wieku od 13 do 25 lat, która identyfikuje się z celami Klubu i Fundacji Innopolis oraz nie wykazuje przejawów demoralizacji o których mowa w art. 4. § 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
10. Członkostwo w Klubie następuje poprzez złożenie deklaracji. Koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji ma możliwość odrzucenia deklaracji i nieprzyjęcia członka oraz usunięcia już przyjętego członka Klubu - w przypadku stwierdzenia, iż jego postawa nie potwierdza identyfikacji z celami Klubu i Fundacji lub kandydat / członek wykazuje przejawy demoralizacji.
11. Każdy członek ma prawo rezygnacji z członkowstwa, co następuje automatycznie wraz ze złożeniem oświadczenia woli w tej sprawie w dowolnej formie.
12. Lista członków Klubu jest publikowana na stronie internetowej Fundacji Innopolis.
13. Członkostwo w Klubie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych członka przez Fundację Innopolis oraz z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku członka w mediach. 
14. Koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji każdego roku w styczniu spośród najbardziej doświadczonych i angażujących się członków Klubu wybiera 7 tutorów, których zadaniem jest współorganizacja pracy Klubu. Kadencja tutorów trwa do końca roku kalendarzowego, w którym zostali wybrani. Koordynator Ośrodka Wsparcia i Interwencji ma możliwość odwołania tutora w ciągu roku i powołania nowej osoby spośród członków Klubu w miejsce odwołanej.
15. Członkowie Klubu wybierają każdego roku w styczniu spośród tutorów dwóch współprzewodniczących - kobietę i mężczyznę, których zadaniem jest opiniowanie wszystkich ważnych spraw dotyczących Klubu. Kadencja współprzewodniczących trwa do końca roku kalendarzowego, w którym zostali wybrani. Jedna osoba może pełnić funkcję współprzewodniczącego maksymalnie dwie kadencje pod rząd, po czym musi mieć co najmniej rok przerwy.

Deklaracja członkowska: ZGŁASZAM SIĘ [FORMULARZ DOCX]

Deklarację członkowską można złożyć w dowolnym momencie poprzez jej wypełnienie i wysłanie mailem na adres: mateusz.starosta@innopolis.pl

Osoby niepełnoletnie na pierwsze spotkanie po złożeniu deklaracji członkowskiej przynoszą zgodę Rodziców wg wzoru: ZGODA RODZICÓW [PDF]

Zasady działalności Klubu w wersji PDF: REGULAMIN

Klub Młodzieżowy jest zarejestrowaną placówką oświatowo-wychowawczą: zaświadczenie [PDF]

Współprzewodniczący Klubu Liderów Młodzieżowych w 2017 roku:


Członkowie Klubu (stan na dzień 21 stycznia 2018):

Andrzejewska Magda
Barys Szymon
Bugaj Hubert
Dryzek Robert
Jabłoński Hubert
Jachimczak Stanisław
Janasik Wiktoria 
Jędrzejczak Alan
Kałuziak Anna
Kamińska Milena
Karbowniczak Adam 
Karbowniczak Anna
Klonowicz Filip 
Korczyński Tomasz
Maciąg Natalia
Maślakiewicz Maciej
Nowicka Magda
Pawlik Sara
Popielarczyk Natalia
Stachecka Martyna
Starosta Mateusz
Szubert Wiktoria
Szymanek Kamila
Szymczak Mateusz
Wójcik Wiktoria

Terminy spotkań: facebook.com/innopolisKLUB​POWRÓT
Live Chat Software