logo Fundacji Innopolis

90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 21, II piętro, mail: fundacja@innopolis.pl
Kontakt w sprawie projektów i współpracy: kom. 512-667-512
Kontakt w sprawie oferty szkoleniowej: kom. 537-201-300
Kontakt z biurem Fundacji: kom. 798-201-307.

E-RECEPCJA

logo z symbolem niepełnosprawność

Klub Młodzieżowy INNOPOLIS

Klub Liderów Młodzieżowych 2014-2019

Młodzież

Zapraszamy młodzież w wieku 7-8 klasy szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz studentów do Klubu Liderów Młodzieżowych Fundacji Innopolis. Warsztaty, wolontariat, rozwijanie talentów - pomożemy Ci być jeszcze lepszym!


Zapraszamy do Klubu Liderów Młodzieżowych przy Fundacji Innopolis - Łódź, ul. Kamińskiego 21, 2. piętro, wejście jak do Uczelni Nauk Społecznych.

Kontakt w sprawach Klubu: Mateusz Starosta mateusz.starosta@innopolis.pl

Zasady działania naszego Klubu - regulamin:

1. Celem Klubu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju nastolatków oraz stwarzanie możliwości zaangażowania młodych ludzi w sprawy społeczne i publiczne, w tym zaangażowanie w wolontariat.
2.Klub prowadzony jest przez Fundację Innopolis na zasadach działalności pożytku publicznego o której mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Klub jest placówką oświatowo-wychowawczą, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi.
4. Klub może współrealizować działania innych jednostek Fundacji Innopolis oraz współpracować z podmiotami zewnętrznymi.
5. Członkowie Klubu mogą korzystać z innych usług Fundacji Innopolis, w tym m.in. ze wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
6. Obsługę administracyjną oraz logistyczną Klubu zapewnia pracownik Fundacji Innopolis, wskazany przez Zarząd Fundacji.
7. Prawo opiniowania działalności Klubu mają wszyscy jego członkowie.
8. Członkostwo w Klubie ma charakter dobrowolny. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców (lub opiekunów prawnych).
9. Członkiem Klubu może być każda osoba w wieku od 10 do 25 lat, która identyfikuje się z celami Klubu i Fundacji Innopolis oraz nie wykazuje przejawów demoralizacji o których mowa w art. 4. § 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.
10. Członkostwo w Klubie następuje poprzez złożenie deklaracji. Zarząd Fundacji Innopolis ma możliwość odrzucenia deklaracji i nieprzyjęcia członka oraz usunięcia już przyjętego członka Klubu - w przypadku stwierdzenia, iż jego postawa nie potwierdza identyfikacji z celami Klubu i Fundacji lub kandydat / członek wykazuje przejawy demoralizacji.
11. Każdy członek ma prawo rezygnacji z członkowstwa, co następuje automatycznie wraz ze złożeniem oświadczenia woli w tej sprawie w dowolnej formie.
12. Członkostwo w Klubie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych członka przez Fundację Innopolis oraz z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku członka w mediach.

Deklaracja członkowska: ZGŁASZAM SIĘ [PDF]

Deklarację członkowską można złożyć w dowolnym momencie.

Osoby niepełnoletnie na pierwsze spotkanie po złożeniu deklaracji członkowskiej przynoszą zgodę Rodziców wg wzoru: ZGODA RODZICÓW [PDF]

Zasady działalności Klubu: REGULAMIN [PDF]

Klub Młodzieżowy jest zarejestrowaną placówką oświatowo-wychowawczą: zaświadczenie [PDF]

Terminy spotkań: facebook.com/innopolisKLUB​POWRÓT