Innopolis.pl
Barbara Łaska – nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny: oligofrenopedagog i surdopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki i przedsiębiorczości. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie coachingu i zarządzania oświatą. Pracowała jako nauczyciel i wicedyrektor szkoły specjalnej oraz starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Łodzi. Koordynowała kształcenie integracyjne, kształcenie specjalne i edukację włączającą. Była kierownikiem studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki i zastępcą przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli powołanej przez Wojewodę Łódzkiego. Jest ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli i Liderem Zmian w projekcie MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” oraz ekspertem MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest czynnym egzaminatorem OKE i członkiem Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”