Innopolis.pl

Większość szkoleń dostępnych w wersji online live

W spawie szczegółowej oferty wyślij zapytanie na kontakt@innopolis.pl
lub dzwoń bezpośrednio na nr tel. +48 537 201 300

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu:
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu i szkole (IPET, WOPFU).
 2. Nie taki diabeł straszny… – zachowania trudne i sposoby radzenia sobie z nimi (szkolenie w dwóch opcjach dla nauczycieli, i dla rodziców).
 3. Praca w grupie zróżnicowanej.
 4. Strach ma wielkie oczy…, czyli kilka słów o diagnozowaniu i współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – kiedy wysłać dziecko do specjalisty z poradni i na jaki rodzaj wsparcia można (szkolenie w dwóch opcjach dla nauczycieli, i dla rodziców).
 5. Dlaczego rodzice bywają trudni? – jak współpracować z rodzicami, by praca z nimi nie była udręką.
 6. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju: ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 7. Wprowadzenie planu terapeutycznego u dziecka o SPE.
 8. Autyzm, zespół Aspergera, czy brak wychowania? – kiedy zachowanie dziecka powinno budzić niepokój nauczyciela/rodzica i co dalej z tym zrobić (szkolenie dla nauczycieli, spotkanie dla rodziców).
 9. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
 10. Nieśmiałość czy mutyzm wybiórczy? – na co zwrócić uwagę, jakie kroki podjąć.
 11. Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.
 12. Diagnoza i terapia dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (MPD, ASD, mutyzm wybiórczy, nadpobudliwość psychoruchowa, niepełnosprawność intelektualna i wiele innych)
 13. Analiza funkcjonalna zachowania uczniów sprawiających trudności wychowawcze i/lub problemy edukacyjne

 

Dobrostan i rozwój nauczyciela:
 1. Czy nauczyciel może być coachem? – podstawy coachingu dla nauczycieli.
 2. Coaching, tutoring, mentoring – nowe umiejętności nauczyciela.
 3. Wykorzystanie treningu umiejętności społecznych (TUS) w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga.
 4. Komunikacja, relacje i więzi w szkole – dobre i złe praktyki.
 5. Budowanie efektywnych zespołów.
 6. Moderowane sesje problemowe.
 7. MindSonar – zbadamy wartości Twoje i Twojego zespołu. Szkolenie dedykowane dyrektorowi i zespołom nauczycieli, którzy chcą zbadać wartości i metaprogramy swoich działań.
 8. Dobrostan psychiczny – kontekst ucznia i nauczyciela.
 9. Superwizja w pracy nauczyciela/terapeuty.
 10. Awans zawodowy na stopień n-la mianowanego i dyplomowanego.
 11. Pierwsza pomoc przedmedyczna – praktyczne zastosowanie.
 12. Metodyka pracy w przedszkolu i szkole w klasach I-III (warsztaty muzykoterapeutyczne, arteterapeutyczne, biblioterapeutyczne, i inne).
 13. Inteligencja emocjonalna EQ® w pracy pedagoga.
 14. Różnice indywidualne.
 15. Zarządzanie zaangażowaniem Rady Pedagogicznej.
 16. Budowanie relacji rodzic – nauczyciel, czyli jak działać oraz współpracować bez wzajemnych uprzedzeń.

 

Dobrostan i rozwój ucznia:
 1. Samouszkodzenia, samobójstwa – interwencja kryzysowa w szkole.
 2. Procedury postepowania w trudnych sytuacjach w szkole.
 3. Efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole.
 4. Praca z uczniami z niską samooceną.
 5. Depresja i niska samoocena u dzieci i młodzieży – perspektywa rodzica i nauczyciela.
 6. Ocenianie kształtujące – nie tylko ocena, ale sposób na udaną lekcję.
 7. Niebieska karta – procedura, zakres, skutki prawne.
 8. Przemoc oraz jej formy w kontekście pracy ze sprawcą i ofiarą.
 9. Pozytywna dyscyplina.
 10. Złość dziecka i jak sobie z nią radzić?
 11. Nauczanie i wychowanie przyjazne mózgowi – neurodydaktyka.
 12. Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej.
 13. Uczenie się a indywidualizacja procesu edukacyjnego w przedszkolu.
 14. Inni to My – nowe spojrzenie na edukację włączającą w przedszkolu.
 15. Zastosowanie instrukcji w edukacji małego dziecka.
 16. Lapbook, jako technika dokumentowania aktywności dzieci/uczniów.
 17. Plan daltoński – wprowadzenie do strategii, czyli lekcja daltońska.
 18. Praca z uczniem według koncepcji pedagogicznej Celestyna Freineta – warsztat wprowadzający, czyli sposób na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się (lekcja freinetowska).
 19. Metoda projektu badawczego w pracy z dziećmi jako wyraz konstruktywistycznego podejścia w procesie uczenia się.
 20. Prawa dziecka.
 21. Przeciwdziałanie i zwalczanie dyskryminacji (funkcjonujące w pracy szkoły).
 22. Jak zmienia się rola rodzica, gdy dziecko wchodzi w okres adolescencji.
 23. Rozumienie potrzeb i emocji nastolatka jako fundament budowania trwałych relacji.
 24. Współpraca z nastolatkiem w domu oraz w szkole, wsparcie w kryzysach.
 25. Komunikacja, która łączy i tworzy więzi w rodzinie.
 26. Moje zasoby jako rodzica – dokąd prowadzę swoje dziecko?
 27. Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole.
 28. Mowa nienawiści oraz przestępstwa z nienawiści.
 29. Poprawa relacji w grupie rówieśniczej z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  – warsztaty dla uczniów.
 30. Techniki wyciszające i relaksacyjne w pracy z grupą – praca ze świadomością ciała, oddechu i trening uważności – warsztaty dla uczniów.
 31. Trening Umiejętności Społecznych programem kakTUS – warsztaty dla uczniów.
 32. Trening kreatywności w pracy z młodzieżą – warsztaty dla uczniów.
 33. Odreagowanie napięć psychoruchowych z wykorzystaniem choreoterapii – warsztaty dla uczniów.
 34. Zajęcia taneczne ze styli: Hip-Hop, Dancehall, Reggaeton  – warsztaty dla uczniów.
 35. Warsztaty na talerzu – warsztaty dla uczniów z zakresu zdrowego odżywiania.

 

Seksualność w szkole:
 1. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży, Jak je identyfikować i rozumieć? Jak na nie reagować?
 2. Seksualność dzieci – okres przedszkolny i wczesnoszkolny, co warto wiedzieć na temat seksualności dziecka w tym okresie.
 3. Psychoseksualność w szkole – o wszystkim co może Cię zaskoczyć w sprawie płci
  i orientacji seksualnej.
 4. Młodzież niebinarna w polskiej szkole- zjawisko transpłciowości, proces tranzycji, niebinarność…co oznaczają te wszystkie terminy i jak przygotować szkołę na rewolucję seksualną?
 5. Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i ASD.
 6. Jak wspierać rozwój świadomości seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną, ASD? Jak wypracować aprobowane społecznie sposoby rozładowania napięcia seksualnego.
 7. Osoba z ASD, niepełnosprawnością intelektualną jako ofiara lub sprawca wykorzystania seksualnego. Rola profilaktyki.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych:
 1. Cyfrowe dzieci – na co zwracać uwagę w pracy z nowym pokoleniem (szkolenie dla nauczycieli i rodziców).
 2. Zagrożenia płynące ze strony nowoczesnych technologii (fonoholizm, uzależnienie od komputera, internetu, cyberbullying, hejt, itp.) i sposoby radzenia sobie z nimi (szkolenie w dwóch opcjach dla nauczycieli, i dla rodziców).
 3. Kreatywny uczeń z pokolenia Z.
 4. Jak współpracować z uczniem i rodzicem z pokolenia Z?
 5. Komunikacja interpersonalna i interakcje społeczne (szkolenie dla nauczycieli i rodziców).